.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prawo Rodzinne (2) 

Patrimoine familial  (Majątek rodzinny)

"Patrimoine familial" odnosi się do koncepcji majątku rodzinnego. Jest to regulacja prawna ustanowiona przez Kodeks Cywilny Quebecu, mająca na celu ochronę określonych aktywów i praw majątkowych w kontekście rodzinnym, zwłaszcza w przypadku separacji lub rozwodu.
W ramach reżimu majątku rodzinnego pewne mienie i aktywa są uważane za część majątku rodzinnego i podlegają konkretnym zasadom dotyczącym ich podziału. Celem tego reżimu jest zapewnienie stabilności finansowej i dobrobytu obu małżonków oraz ewentualnych zależnych dzieci.

Majątek rodziny obejmuje różne rodzaje mienia, takie jak rodzinna posiadłość, meble i sprzęty używane przez rodzinę, pojazdy oraz pewne oszczędności i inwestycje. Ważne jest zauważenie, że nie wszystkie aktywa są objęte majątkiem rodzinnym. Na przykład aktywa nabyte drogą spadku lub darowizny są zwykle wyłączone.

W przypadku separacji lub rozwodu majątek rodziny jest dzielony między małżonków. Ogólna zasada zakłada, że każdy małżonek ma prawo do równego udziału w majątku rodzinnym. Jednak konkretne zasady i wyjątki mogą mieć zastosowanie w zależności od okoliczności każdej sprawy.

Societé d'acquets

"Societé d'acquets" odnosi się do systemu prawnego, który reguluje własność i podział majątku między małżonkami. 

W systemie "société d'acquets" cały majątek nabyty w trakcie małżeństwa lub związku cywilnego jest uważany za wspólną własność obojga małżonków, niezależnie od tego, kto go nabył lub czyje nazwisko znajduje się w tytule własności. Zasada ta znana jest jako domniemanie współwłasności lub domniemanie równego partnerstwa.

W praktyce oznacza to, że oboje małżonkowie mają równy udział w wartości majątku nabytego w trakcie trwania związku, niezależnie od ich indywidualnych wkładów. Oznacza to również, że obie strony są w równym stopniu odpowiedzialne za długi zaciągnięte w trakcie trwania związku. Należy jednak pamiętać, że niektóre rodzaje majątku, takie jak darowizny lub spadki otrzymane przez jednego z małżonków lub partnerów, mogą być uważane za oddzielne i niepodlegające podziałowi.

W przypadku separacji lub rozwodu system "société d'acquets" wymaga równego podziału wartości netto wspólnego majątku nabytego w trakcie trwania związku. Wartość netto odnosi się do wartości aktywów pomniejszonej o wszelkie długi lub zobowiązania. Jeśli jeden z małżonków lub partner chce zatrzymać określony składnik majątku, taki jak dom, może być zobowiązany do zrekompensowania drugiej stronie udziału w wartości majątku.

Warto wspomnieć, że pary w Quebecu mogą zrezygnować z domyślnego systemu "société d'acquets", podpisując umowę małżeńską lub umowę cywilnoprawną. Takie umowy pozwalają parom dostosować swoje rozwiązania prawne w oparciu o ich specyficzne potrzeby i preferencje.
Podział majątku współmałżonków

Podział majątku współmałżonków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Quebec. Istnieją dwa główne sposoby przeprowadzenia podziału majątku: przez umowę między małżonkami lub przez orzeczenie sądowe.
 

Umowa między małżonkami

Małżonkowie mogą dobrowolnie zawrzeć umowę dotyczącą podziału majątku. W umowie mogą ustalić, jak majątek małżeński zostanie podzielony między nimi w przypadku rozwodu lub separacji. W przypadku rozwodu lub separacji, sąd zwykle będzie respektować postanowienia umowy, o ile nie są sprzeczne z zasadami prawa.
 

Podział majątku przez orzeczenie sądowe

Jeśli małżonkowie nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie podziału majątku, mogą zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie. Sąd może wydać orzeczenie dotyczące podziału majątku małżeńskiego, uwzględniając różne czynniki, takie jak wkład finansowy każdego małżonka do majątku, długość trwania małżeństwa, potrzeby każdego z małżonków itp. 

Sąd będzie dążył do sprawiedliwego i równomiernego podziału majątku.

Ponieważ system prawny Quebec może być złożony, zaleca się skonsultowanie się z adwokatem, aby zrozumieć konkretne zasady i implikacje reżimu majątku rodzinnego. Mogą oni udzielić porad dotyczących obliczania majątku rodzinnego, procesu podziału oraz ewentualnych wyjątków lub szczególnych kwestii, które mogą mieć zastosowanie w Twojej sytuacji.
 

Ewelina Piwowar 


Ewelina Piwowar - adwokat. Kontakt: [email protected]

 


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ