.

MAGAZYN PANORAMA
352 Bergevin, Suite 6 
Lasalle, Qc
H8R 3M3 

E-mail: [email protected]

Tel. (514) 367-1224 
Tel. (514) 963-1080 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67 lat pracy Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim 

Historia Komitetu sięga korzeniami do listopada 1953 roku, kiedy to grupa działaczek polonijnych, w odpowiedzi na apel Związku Polek w Wielkiej Brytanii podjęła inicjatywę pomocy dzieciom polskim, które po wojnie znalazły się w dramatycznej sytuacji.

Zofia Romer wraz z Zofią Babińską, Ireną Petrusewicz, Anielą Agopsowicz oraz Krystyną Idziak założyły w Montrealu Komitet Pomocy Dzieciom Polskim. Początkowo założycielki Komitetu opierając się na własnych funduszach wspomagały dzieci polskie znajdujące się na terenie Niemiec - wysyłając regularnie paczki żywnościowe czy też pomagając w adopcji sierot przez rodziny polskie. Stopniowo działalność dochodowa została wzbogacona o organizacje kiermaszów, turniejów brydżowych, rewii mody, pikników, spotkań towarzyskich, które zasilały kasę Komitetu i pozwalały na bardziej skoordynowaną pomoc.

Powstanie Komitetu spotkało się z życzliwym przyjęciem Polaków w Montrealu. Pierwszą imprezę dochodową urządzono w Sali Białego Orła. Pierwsze donacje od osób prywatnych i organizacji polonijnych pozwoliły na utrzymanie polskiej szkółki w Kassel w Niemczech.

Z czasem Komitet poszerzył zakres działalności na rzecz potrzebujących dzieci o wspieranie polskich szkół, internatów, bibliotek również w Kanadzie i w innych krajach. 

Głównym, jednak zadaniem Komitetu stało się wspieranie instytucji w Polsce takich jak stowarzyszenia pomocy dzieciom, zakłady opiekuńczo-wychowawcze i zakłady lecznicze. Nie zabrakło też pomocy Polakom – repatriantom z Rosji. Pomoc dla Polski w czasach rządów komunistycznych, zawierała wysyłki najpilniejszych towarów i lekarstw, rozprowadzanych przy pomocy Kościoła.

22-go sierpnia 1962 roku, w obecności trzech założycielek: Zofii Babińskiej, Zofii Romer i Krystyny Idziak. Komitet został zarejestrowany jako korporacja w rejestrze prowincji Québec. 

W 1964 roku Komitet liczył ponad 50 członkiń. Pod koniec lat sześćdziesiątych Komitet został przyjęty do Montrealskiej Rady Kobiet, która zrzesza blisko 80 organizacji kobiecych działających w Montrealu. 

W połowie lat osiemdziesiątych do Komitetu przyłączyła się Sekcja Pomocy Ludziom Starszym, która wcześniej działała przy Stowarzyszeniu Polskim. 

W tym czasie podjęto decyzję o organizacji dwóch kiermaszów - "Bazarów": wiosennym zwanym "Primavera" organizowanym około Wielkanocy i Kiermaszu Gwiazdkowym na początku listopada. Ten zwyczaj zachował się do dziś i jest okazją dla Polonii montrealskiej do spotkania i uczestniczenia w działalności dobroczynnej.

Z uzyskanych środków Komitet wspiera swoimi dotacjami liczne instytucje w Polsce. Są to z reguły stowarzyszenia pomocy dzieciom, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, hospicja, zakłady lecznicze, domy dla dzieci specjalnej troski, tj. dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych, sierot, a także domy Samotnej Matki i Dziecka.

W latach 2015-2017 nastąpiło kolejne rozszerzenie zakresu działalności Komitetu. Dzięki funduszowi inwestycyjnemu  Lisowskich-Smykowskich przeznaczonemu na stypendia dla dzieci-młodzieży, którym trudne warunki finansowe nie pozwalają na kontynuację wykształcenia, powstała Komisja stypendialna udzielająca wsparcia finansowego młodzieży pochodzenia polskiego w prowincji Québec zamierzającej podjąć naukę w College lub na Uniwersytecie; podopiecznym domów dziecka w Polsce, zamierzającym podjąć naukę zawodu oraz młodzieży zamieszkującej tereny opanowane dużym bezrobociem w Polsce i która zamierza podjąć naukę w gimnazjum, liceum lub na uniwersytecie.

Zapraszamy do naszej strony internetowej http://www.kpdp.ca w celu znalezienia szczegółowych informacji o zakresie i detalach dobroczynnej działalności Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim.

Pisząc o 67 rocznicy działalności Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu nie sposób nie wspomnieć i nie uhonorować Marii Zaścińskiej - wieloletniej prezeski Komitetu. "Intensywność oraz styl Jej pracy społecznej - niektórzy powiedzą nawet "służby" - wykracza poza to, czego większość z nas mogłaby się spodziewać", a rozwój i zasięg działalności Komitetu pod Jej egidą osiągnął niezwykłe rozmiary. "Pani Maria nie była bowiem jedną z tych osób, które zawsze dzielą dane im przez Opatrzność dni i godziny na pracę i czas prywatny. Zadaniom stojącym przed Nią do wykonania oddawała się bez reszty." "…Z takim samym entuzjazmem lepiła pierogi na Bazar Komitetu, jak uczestniczyła w obradach Montreal Council of Women (tj. Montrealskiej Rady Kobiet). Dwa razy w roku sama jej obecność na Bazarze Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim utwierdzała wątpiących w przekonaniu, że pomagając innym czynią dobrze - że dając, mają poczucie, jakby sami coś dostawali…" * 

67-letni dorobek Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim to wiele milionów dolarów przekazanych na wspieranie licznych instytucji opiekujących się dziećmi i ludźmi starszymi w Polsce.  

Jak wyraziła się sama Maria Zaścińska: "Dorobek ten tym bardziej godny jest uznania i podziwu, kiedy uzmysłowimy sobie, jaki ogrom pracy trzeba włożyć w organizowanie i przygotowanie kolejnych kiermaszów. Ten trud przynosi wymierny dorobek, za który wdzięczność swoją wyrażają całe rzesze dzieci i ludzi starszych w Polsce. Wystarczy przeczytać wiele listów z podziękowaniami dla naszego Komitetu: "wasze serca jak radary są ustawione w kierunku naszej ojczyzny i wychwytują najcichsze dźwięki dochodzące od ludzi potrzebujących" - pisze jedna z zakonnic opiekujących się chorymi dziećmi (Zakład Leczniczo-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie). Nie sposób zapomnieć o tych wszystkich, którzy anonimowo włączają się w prace Komitetu, o mężach, i dzieciach, którzy wspierają żony i matki, o licznej rzeszy harcerzy i o wielu sympatykach, którzy z radością odpowiadają na prośby Komitetu i włączają się w jego prace. Nie ma słów, aby to opisać." 
 

Kazimierz Zaraś
Prezes KPDP w Montrealu.
 


* Fragmenty tekstów: 
Bożeny Szarej "Ci, co odchodzą wciąż z nami są...", MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 1 (LISTOPAD 2019)  http://panoramanews.org/panorama_1_november_2019_final.pdf 
oraz Michała Stefańskiego "Wspomnienie o śp. Marii Zaścińskiej",  http://www.kpdp.ca/dir/docs/Maria.pdf


PANORAMA - MAGAZYN RADIA POLONIA CFMB 1280 AM, MONTREAL, KANADA
Tel: (514) 367-1224, (514) 963-1080, E-mail: [email protected]
Designed and maintained by Andrzej Leszczewicz
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ZALOGUJ SIĘ